Skip to main content

Table 3 Proportion of population moving from Wuhan to 16 prefecture-level cities in Hubei Province (%)

From: Influence of population mobility on the novel coronavirus disease (COVID-19) epidemic: based on panel data from Hubei, China

Cities Date
1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15
Huangshi 3.71 3.70 3.57 3.43 3.42 3.81 3.74 3.70 3.69 3.68
Shiyan 1.98 2.04 1.87 1.89 2.02 1.85 1.88 1.76 1.65 1.60
Xiangyang 4.04 4.28 4.32 4.15 4.12 3.92 3.66 3.72 3.68 3.44
Yichang 2.75 2.89 2.85 2.77 3.08 3.24 2.76 2.76 2.43 2.35
Jingzhou 5.52 5.83 5.95 5.81 5.74 5.91 5.74 5.80 5.84 6.03
Jingmen 2.63 2.74 2.76 2.70 2.85 2.95 2.72 2.76 2.73 2.82
Ezhou 5.23 4.60 4.06 3.93 4.12 4.53 4.83 4.77 4.36 4.10
Xiaogan 11.04 10.68 10.41 10.99 10.94 13.00 13.47 12.04 12.61 13.14
Huanggang 10.92 10.81 10.77 11.02 10.52 11.75 11.19 11.39 12.55 13.30
Xianning 5.06 4.74 4.95 4.66 5.22 5.95 5.32 4.94 4.97 5.10
Suizhou 2.55 2.55 2.59 2.65 2.52 2.71 2.65 2.67 2.68 2.82
Enshi 1.94 2.03 2.11 2.29 2.12 1.92 2.11 1.83 1.89 1.79
Xiantao 2.30 2.31 2.29 2.33 2.38 2.81 2.80 2.66 2.59 2.88
Tianmen 1.43 1.59 1.60 1.54 1.47 1.76 2.01 1.77 1.95 1.97
Qianjiang 1.07 1.16 1.08 1.18 1.10 1.14 1.28 1.18 1.04 1.01
Shengnongjia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.12 0.00 0.00 0.00
Total 62.33 62.13 61.38 61.52 61.81 67.43 66.38 63.90 64.80 66.20
Cities Date
1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25
Huangshi 3.84 3.94 4.21 3.75 3.70 3.74 3.86 3.76 3.36 3.42
Shiyan 1.50 1.56 1.65 1.84 1.97 2.00 2.06 2.14 1.96 2.00
Xiangyang 3.44 3.58 3.63 3.81 4.08 4.44 4.50 4.24 3.20 3.41
Yichang 2.48 2.50 2.54 2.69 2.95 3.05 3.18 2.88 2.26 2.79
Jingzhou 6.00 5.93 6.29 6.93 7.29 7.17 7.65 7.31 6.04 5.87
Jingmen 2.81 2.75 2.96 3.31 3.59 3.76 4.19 4.07 3.43 3.32
Ezhou 4.04 4.23 4.39 3.91 3.53 3.28 3.28 3.59 3.99 4.17
Xiaogan 12.57 12.56 13.14 14.47 14.24 13.87 14.56 16.91 17.67 17.01
Huanggang 13.35 14.21 14.87 12.28 12.45 13.50 14.08 14.12 14.58 15.93
Xianning 4.96 5.07 5.14 4.95 4.75 4.77 4.74 4.90 4.48 4.74
Suizhou 2.89 2.98 3.11 3.21 3.38 3.54 3.79 4.15 3.72 3.11
Enshi 1.80 1.74 1.80 1.74 1.87 1.83 1.76 1.54 1.60 2.39
Xiantao 2.80 2.76 2.91 3.07 3.11 3.23 3.30 3.34 3.19 3.38
Tianmen 2.07 1.95 2.10 2.33 2.43 2.28 2.34 2.25 1.94 2.00
Qianjiang 1.03 1.02 1.03 1.04 1.17 1.19 1.35 1.25 0.92 0.90
Shengnongjia 0.10 0.00 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 65.75 66.96 69.96 69.50 70.67 71.48 74.77 76.57 72.46 74.56
  1. Data source: Baidu Migration Big Data Website